دیدگاه - شماره 104

در این شماره فصلنامه دیدگاه که ابتدای تابستان 1398 منتشر شد مصاحبه با معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان روی جلد رفته است. گزارش‌های متنوع اقتصادی و آخرین وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران به علاوه به روزترین آمار از تجارت خارجی ایران و آلمان و ایران و اروپا از دیگر مطالب این شماره دیدگاه است.