امتیاز

صاحب امتیاز:

  • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان
  • خیابان هشتم بخارست، پلاک 7
  • صندوق پستی: 15875-6118 تهران، ایران
  • تلفن: +982181331000 | +982188758924
  • فکس: +982188663211
  • ایمیل: ahk_iran(at)dihk.co.ir
  • وبسایت: http://iran.ahk.de

© 2019 | اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

تذکر

  • این وبسایت بخشی از حضور آنلاین اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در فضای اینترنت است.
  • مسئولیت صفحاتی که از خارج این وبسایت لینک شده است بر عهده اتاق نیست.

دبیر وبسایت: