آغاز به کار کمیسیون صنعت و تجارت

کمیسیون صنعت و تجارت به ریاست خانم حسیبی اغاز به کار کرد:

گزارش کارگروه بیمه کمیسیون صنعت و تجارت