مهندس مقتدی کرمانشاهانی پس از 10 سال از ریاست اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان کناره گیری نمود و امید یراقی به اتفاق آرا به عنوان جانشین وی انتخاب گردید. مقتدی کرمانشاهانی به عنوان نایب رییس، عضو هیئت مدیره باقی می ماند.

 کمیسیون های اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان :

هیئت مدیره اتاق پس از انتخابات در ماه نوامبر سال 2014 کار خود را با تشکیل کمیسیون های ذیل آغاز نمودند .

هیئت مدیره از اعضاء محترم درخواست می نماید از کار این کمیته ها حمایت نماید تا همچنین این کمیته ها نیز بتوانند از تجربیات اعضاء بهره مند گردد .

کمیته مسائل داخلی :

 موضوعات کمیته در خصوص اساسنامه ، آئین نامه انتخابات ، آئین نامه کاری هیئت مدیره ، اصول اخلاقی کاری هئیت رئیسه می باشد

کمیته امور خارجی :

 

 موضوعات فعالیت به خصوص روابط بین شرکت ها و موسسات آلمانی و ایرانی ، تأسیس نمایندگی در استان های ایران و ایالت های مختلف آلمان نیز بر عهده ایشان می باشد .

کمیته بازاریابی و ارتباطات :

موضوعات کمیته درخصوص پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، همایش های و بروشورهای اتاق می باشد. 

کمیته  آموزش:

موضوعات فعالیت این کمیته دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت اتاق می باشد.

کمیته صنعت و تجارت :

موضوعات در خصوص موارد بانکی ، L-C ، گمرک ، نمایشگاه، لوجستیک ، واردات ، صادرات ، کنترل صادرات ، BAFA بر عهده ایشان می باشد .

کمیته امور مالی و بانکی:

هیئت تحریریه اتاق:

 عباسعلی قصاعی 

Flash is required!
Flash is required!