مدیر امور مالی

Contact

پروانه هاشمی

رییس بخش مالی

0098-21-8133-1102
0098-21-8875-8928
Write an e-mail

خانم سمانه ثقفی

حسابدار

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

0098-21-8133-1802
0098-21-8875-8928
Write an e-mail

رضا ابوالمعصومی

حسابداری

0098-21-8133-1801
0098-21-88875-8928
Write an e-mail

علی سلطانی

صندوق

AHK Iran

0098-21-8133-1803
0098-21-8875-8924
Write an e-mail