آدرس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان:
خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک 7 ، ساختمان آرین

صندوق پستی :  6118- 15875 .

تلفن : 1000-8133-21-98+

فکس :88758924-21-98+

پست الکترونیکی AHK Iran

آدرس وب سایت http://iran.ahk.de

آدرس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در فیسبوک

http://www.facebook.com/IranAHK

 آدرس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در 

http://www.linkedin.com/company/ahk-iran

ساعت کاری اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان: یکشنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 17:00 پنج شنبه 8:00 الی 16:00

 

محل جدید اتاق

Flash is required!
Flash is required!