22.04.2009

شعب بانک های خارجی در ایران

بر اساس یک دستور العمل جدید، بانک های خارجی میتوانند در ایران اقدام به افتتاح شعبه نمایند و به کلیه فعالیت های بانکی بپردازند. شرایط افتتاح شعبه بانک...

Displaying 337 to 337 of 337
<< First < Previous 43 44 45 46 47 48 49 Next > Last >>
Flash is required!
Flash is required!