عضویت و مزایا

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اکنون بیش از 2600 شرکت عضو دارد که این شرکت ها از بخش های مختلف صنعت و شرکت های خدماتی هستنند. اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان بستر معتبری برای رشد و توسعه روابط اقتصاد دو جانبه میان دو کشور ایران و آلمان محسوب می‌شود. 

فعالیت ما حول خواسته ها و نیاز های شرکت های عضو می‌گردد. در کنار خدمات متنوع، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تسهیل ورود شرکت های آلمانی به ایران نیز نقش آفرینی می‌کند و پس از ورود این شرکت ها به عنوان همراهی قابل اعتماد، شرکت های ورود یافته را همراهی می‌کند. یکی از وظایف اصلی ما ایجاد ارتباط میان شرکت ها است. 

عضویت شما در اتاق بازرگانی و صنایع ایران وآلمان به شما امکان ورود به جمعی از بازرگانان و تجار ایرانی و آلمانی را می‌دهد تا به شکلی خودکار برایتان فرصتی ایجاد شود تا به وسیله‌ی آن بتوانید به آینده‌ی فعالیت های اقتصادی خود جهت ببخشید. 

بدون در نظر داشتن نوع فعالیت اقتصادی خود، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان شما را در بازار های دو کشور همراهی خواهد کرد! 

Contact

شیرین شفیعی

بخش عضویت

0098-21-8133-1900
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

فاطمه ضیایی

عضویت

0098-21-8133-1904
0098-21-8875-8924
Write an e-mail