معرفی امور بازاریابی مرکز خدمات

در این بخش از مرکز خدمات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان  در راستای ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به اعضا و مشتریان محترم اتاق قراردادهایی با شرکت های بین المللی منعقد گرديده است که طی آن خدمات و تسهیلات ویژه ای به مدیران , کارمندان و در برخی موارد خانواده  محترم شرکت های عضو و نیز مشتریان گرامی بخش نمایشگاه این اتاق ارایه می گردند. شرح کامل این خدمات و تسهیلات ویژه و افرادی که می توانند از آنها بهره مند گردند در ذیل آمده است.
شایان ذکر است که به منظور استفاده از هر یک از این خدمات و تسهیلات، هماهنگی و دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات اتاق الزامی می باشد.

جهت دانلود فایل به این قسمت مراجعه فرمایید!

Contact

فاطمه ضیایی

عضویت و مزایای عضویت

0098-21-8133-1904
0098-21-8875-8924
Write an e-mail