انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان سال 1390

Begin:
24.11.2011 | 08:00
End:
- 14:00
Location:
اتاق ایران

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail