سمینار تخصصی روش های دفع پسماند

Begin:
01.08.2017 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

با حمایت دانشگاه روستوک و سازمان مدیریت پسماند و بازیافت آلمان RETech

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail