سمینار تجاری آلمان- ایران

Begin:
03.05.2016 | 10:00
End:
- 17:00
Location:
ساختمان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail