نختین دوره رقابتهای چوگان جام شریان

Begin:
30.09.2016 | 10:00
End:
- 17:00
Location:
قصر فیروزه

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail