همایش معرفی خدمات ProRcogition

Begin:
19.12.2016 | 11:32
End:
- 11:32
Location:
هتل پارسیان اوین

معرفی نقش اتاق در پروژه ارزشیابی و اهداف آن

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1701
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail