هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

Begin:
11.01.2007
End:
Location:
دانشگاه پیام نور مشهد

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail