نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ،آشامیدنی و صنایع وابسته کیش

Begin:
28.09.2016 | 09:00
End:
01.10.2016 - 23:00
Location:
مرکز نمایشگاه بین المللی کیش

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail