سرمایه گذاری و کسب و کار در آلمان

Begin:
09.10.2016 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

قوانین و مقررات ثبت شرکت،اقامت و کسب و کار در آلمان

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1701
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail