دوره آموزشی صادرات فرش

Begin:
23.07.2016 | 09:00
End:
25.07.2016 - 17:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail