تغییر آب و هوا، کمبود آب، توسعه پایدار، با تغییرات فردا چگونه روبرو شویم؟

Begin:
17.07.2016 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail