ارتباطات موثر و مذاکرات حرفه ای بین المللی، با تمرکز بر کشور آلمان

Begin:
08.10.2016 | 09:00
End:
- 17:00
Location:
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

هدف اصلی این کارگاه افزایش مهارت ها و دانستنی های میان فرهنگی لازم برای تسلط به مذاکرات حرفه ای و ارتقائ دانش و بینش مدیران و مسئولانی که با آلمان تجارت می کنند، می باشند.

Contact

نیاز خنافری

مدیر همایش ها و سمینار ها و هیات ها

0098-21-8133-1700
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

سایه سلوکی نژاد

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1701
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

الهه باستانی

همایش و هیئت ها

0098-21-8133-1702
0098-21-8875-8924
Write an e-mail