اتاق بازرگانی ایران و آلمان پلی میان جویندگان کار و کارفرمایان برقرار می کند و خدماتی را در زمینه استخدام به هریک از آنها ارائه می کند.

Contact

سارا شرفی

سئوالات حقوقی، کارجویان

0098-21-8133-1603
0098-21-8875-8925
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!