كنترل پول نقد در مرزهاي اتحاديه اروپا


پول نقد به مقدار زياد، چك هاي مسافرتي يا سهام- اكنون كدام يك؟
اگر حداقل 10.000 يورو همراه خود داريد،در زمان ورود به اتحاديه اروپا مي بايستي آن را اعلام نماييد.

مسافريني كه از اتحاديه اروپا به كشور سومي وارد مي شوند و يا بالعكس از تاريخ 15 ژوئن 2007 موظف
مي باشند پول نقد به ارزش 10.000 يورو و يا بيشتر را اعلام نمايند.
اطلاعات اداره گمرك جمهوري فدرال آلمان در مورداعلام پول نقدبه زبان آلماني و انگليسي  
در جمهوري فدرال آلمان مي بايستي پول نقد در زمان ورود و خروج كتبا به مامور گمرك مربوطه اعلام گردد.
شما مي توانيد فرم " اعلام پول نقد" را بصورت الكترونيكي پر نماييد(فرم 1 به زبان آلماني و فرم 2 به زبان انگليسي)و سپس آن را چاپ نماييد.اين برگه مي بايستي در 2 نسخه چاپ شود.توجهفرماييد در زمان تحويل فرم به گمرك مي بايستي هر دو نسخه آن امضا شده باشند.برگه 1 نزد گمرك باقي مي ماند و برگه دوم مهر گمرك به شما برگردانده خواهد شد.شما مي توانيد حتي فرم را قبل از پركردن چاپ نماييد و بصورت دستي آن را پرنماييد. در اين صورت مي بايستي از آن كپي تهيه نماييد.زيرا مي بايستي اين فرم را در دو نسخه به گمرك تحويل گردد.
همچنين در مرز ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا و در داخل جمهوري فدرال آلمان پول نقد توسط گمرك كنترل مي شود.
اطلاعات در اين زمينه را مي توانيد در اين قسمت به آلمان و انگليسي بيابيد.

Contact

خشایار نیوی پور

مشاور ارشد بازرگانی، انتشارات

0098-21-8133-1503
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!