نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان

نسخه جدید نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان به چاپ رسید!

نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان، اطلاعات جالبی پیرامون موضوعات اقتصادی و اخبار مفید ارایه می دهد. در اینجا شرح مختصری از موضوعات روز، گرایش های اقتصادی و نیز فرصت های تجاری موجود در اختیار شرکای تجاری مهم هر دو کشور قرار می گیرد.

تمامی شرکت های عضو اتاق می توانند نشریه آیینه اقتصاد ایران و آلمان را با ذکر شماره عضویت به طور رایگان در این اتاق بازرگانی تهیه نمایند.

Contact

خشایار نیوی پور

مشاور ارشد بازرگانی، انتشارات

0098-21-8133-1503
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

علی کاظم زاده توتونچی

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1501
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!