خبرنامه الکترونیکی

خبرنامه الکترنیکی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان به نام خبرنامه شامل اطلاعات اقتصادی ایران است که هر ماه به زبان آلمانی و از طریق پست الکترونیکی منتشر و برای کلیه افراد و شرکت‌های فعال در زمینه تجاری بین ایران و آلمان و یا علاقه‌مند به آن ارسال می‌شود. خبرنامه فوق امکان ویژه‌ای را فراهم می‌سازد تا علاقه‌مندان به روابط اقتصادی دو جانبه را از طریق درج آگهی‌های تبلیغاتی، در جستجوی همکار و نیز در جستجوی کارمند به یکدیگر نزدیک‌تر سازد.

 

ارسال این خبرنامه به صورت رایگان و با درخواست به پست الکترونیکی kh_nivipour(at)dihk.co.ir  مقدور است.

فرم تعرفه آگهی  به یورو

فرم تعرفه آگهی به ریال

Contact

خشایار نیوی پور

مشاور ارشد بازرگانی، انتشارات

0098-21-8133-1503
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

کسری امام صفاری

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

Flash is required!
Flash is required!
Flash is required!