به استحضار می‌رساند این اتاق بازرگانی قصد دارد راهنمای "فهرست دفاتر، شعب و نمایندگان شرکت‌های آلمانی در ایران" ویژه سال 2016 را با شمارگان 500‚2 نسخه منتشر ‌کند. شرکتهایی که دارای دفتر و یا نمایندگی شرکت آلمانی در ایران هستند، می‌توانند در صورت تمایل اطلاعات شرکت خود را در فهرست یادشده به چاپ برسانند.

جهت اطلاعات بیشتر در اینجا کلیک فرمایید.

Contact

علی کاظم زاده توتونچی

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1502
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

کسری امام صفاری

روابط عمومی و انتشارات

0098-21-8133-1500
0098-21-8875-8924
Write an e-mail