دوره های جدید زبان آلمانی بازرگانی

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان ثبت نام دوره های جدید زبان آلمانی بازرگانی را آغاز نمود و پوستر مربوطه بدین وسیله به پیوست ارسال گردید. 

بدلیل استقبال چشمگیر و ظرفیت محدود دوره های زبان آلمانی محیط کار، در صورت تمایل برای ثبت نام خواهشا هرچه سریع تر اقدام نمایید.

Contact

شهرزاد مشیر اخباری

آموزش و کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان

0098-21-8133-1703
0098-21-8875-8924
Write an e-mail

گلناز رضاخانی

آموزش و کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان

0098-21-8133-1704
0098-21-8875-8924
Write an e-mail